Privacystatement voor sollicitanten Dijklander Ziekenhuis

Mei 2020

Dit Privacy Statement voor sollicitanten is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dijklander Ziekenhuis, gevestigd aan de Maelsonstraat 3 te (1624 NP) Hoorn en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41235021, waarvan deel uitmakend locaties Hoorn en Purmerend (hierna het Ziekenhuis).

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Raadpleeg dit Privacy Statement voor sollicitanten regelmatig, zodat u van alle wijzigingen op de hoogte bent. In het Privacy Statement sollicitanten wordt bovenaan altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Privacystatement voor sollicitanten Dijklander Ziekenhuis

In deze privacystatement licht Dijklander Ziekenhuis graag toe hoe zij omgaat met de persoonsgegevens van haar sollicitanten. Sollicitanten van Dijklander Ziekenhuis moeten ervan op aan kunnen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met zijn of haar persoonsgegevens. Een zorgvuldige omgang met het vastleggen en uitwisselen van persoonlijke gegevens is hierin voorwaarde.

In deze privacystatement vertellen wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Dit privacystatment is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Dijklander Ziekenhuis, gevestigd aan de Maelsonstraat 3 te (1624 NP) Hoorn en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 41235021, waarvan deel uitmakend locaties Hoorn en Purmerend (hierna het Ziekenhuis).

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

•             Naam, voornaam, voorletters, titulatuur, adres, postcode, woonplaats, geslacht en geboortedatum

•             Contactgegevens: telefoonnummer en e-mailadres

•             Gegevens over opleiding en ervaring: CV, getuigschriften, diploma’s, gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

•             Afhandeling van werving- en sollicitatieprocedures

•             Om contact met u te leggen en onderhouden (post, telefonisch, per e-mail)

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

Wij delen gegevens die u op basis van uw sollicitatie aan ons hebt verstrekt niet met derden. In sommige gevallen kunnen uw gegevens worden verstrekt in het kader van een assessment. Hiervoor vragen wij u van tevoren toestemming.

Rechtsgronden voor de verwerking

Uitvoering overeenkomst

In een groot deel van de gevallen verwerkt Dijklander Ziekenhuis uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de sollicitatieprocedure.

Toestemming

Indien de verwerking niet gebaseerd kan worden op een van bovengenoemde grondslag, zal Dijklander Ziekenhuis om uw toestemming vragen. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor het bewaren van uw sollicitatiegegevens na afronding van de sollicitatieprocedure.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Dijklander Ziekenhuis bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat betekent dat uw persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een van bovengenoemde doeleinden.

Wij verwijderen uw persoonsgegevens vier weken na afronding van de sollicitatieprocedure. Alleen als u ons daarvoor toestemming geeft bewaren wij uw gegevens tot twaalf maanden na de beëindiging van de procedure.

Indien u via de website heeft aangegeven e-mails te willen ontvangen van vacatures in uw interessegebieden, bewaren wij uw e-mailadres en eventuele zoekcriteria totdat u heeft aangegeven dergelijk e-mails niet langer wenst te ontvangen.

Voor sollicitanten die in dienst treden van het Dijklander Ziekenhuis geldt dat de sollicitatiegegevens worden opgenomen in het personeelsdossier.

Het is mogelijk dat wij in het kader van de sollicitatieprocedure vragen om uw toestemming voor het afnemen van referenties. Bij een referentie zal alleen gevraagd worden naar informatie die relevant is voor de uitoefening van de functie waarop wordt gesolliciteerd.

Hoe worden uw gegevens beveiligd ?

Dijklander Ziekenhuis zorgt voor een passende beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij hebben organisatorische en technische maatregelen genomen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Binnen Dijklander Ziekenhuis geldt dat medewerkers alleen uw gegevens kunnen inzien indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. De systemen waarin uw gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd volgens de laatste beveiligingsnormen. Als persoonsgegevens door een andere partij van Dijklander Ziekenhuis worden verwerkt, dan maken wij afspraken over de beveiliging, gebruik en het bewaren van de gegevens.

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie

U heeft recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring leggen wij dit uit. Mocht u meer informatie willen dan kunt u hierom  verzoeken.

U heeft te allen tijde het recht om inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u verzamelen.

Recht op correctie

Als blijkt dat uw gegevens onjuist of verouderd zijn en/of als u deze wil laten aanvullen heeft u het recht om dit te laten corrigeren.

Recht op verwijdering

U kunt verzoeken om alle gegevens die wij over u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient zullen wij de gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn. De gegevens die wij op basis van de wet moeten verwerken kunnen we niet verwijderen.

Recht van bezwaar

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ook bezwaar maken tegen die verwerking.

Uitoefenen rechten

Om uw rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact opnemen met Recruitment, zij zijn bereikbaar via recruitment@dijklander.nl

Recht om een klacht in te dienen

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de privacy officer van Dijklander Ziekenhuis. Deze kunt u bereiken op privacy@dijklander.nl.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijk toezichthouder ten aanzien van de naleving van privacywetgeving. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over privacyregelgeving. U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw gegevens door Dijklander Ziekenhuis.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan in de loop van de tijd wijzigen. Het is daarom raadzaam deze verklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Indien de wijziging vereist dat wij u om toestemming vragen zullen wij u daarvan op de hoogte brengen en uw toestemming vragen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan gerust contact op met recruitment@dijklander.nl.

U kunt ook contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Dijklander Ziekenhuis. Deze kunt u bereiken op privacy@dijklander.nl.